Ogród Botaniczny

Regulamin

Regulamin Ogrodu Botanicznego UKW został wprowadzony Zarządzeniem Nr 31/2017/2018

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 marca 2018 r.

wyciąg z Regulaminu

Regulamin

Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

§ 1 

  • Regulamin Ogrodu Botanicznego określa działalność Ogrodu Botanicznego UKW.
  • Ogród Botaniczny jest ogrodem botanicznym w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody” albo ustawy uchwalonej w jej miejsce.
  • Ogród Botaniczny podlega ochronie w celu zapewnienia jego prawidłowej działalności i rozwoju. Zakres ochrony określa w szczególności ustawa o ochronie przyrody.
  • Ogród Botaniczny jest prowadzony w oparciu o zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (DLOPiKogiz-4210-68-6621/06/klz dn. 27 lipca 2006 roku), zwane dalej „zezwoleniem.” 

§ 2

Ogród Botaniczny stanowi teren o łącznej pow. 2,3294 ha (działka nr 12/1 o pow. 0,0060ha i działka nr 12/2 o pow. 2.3234 ha) zlokalizowany przy ul. Niemcewicza 2 w Bydgoszczy wraz z kolekcją drzew i krzewów, infrastrukturą ogrodową i budynkami.

Rozdział II Struktura organizacyjna Ogrodu Botanicznego UKW

§ 3

  • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwany dalej Ogrodem, funkcjonuje w Instytucie Biologii Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  • W obrębie Ogrodu Botanicznego mogą być tworzone pracownie naukowe oraz pracownie związane z inną działalnością Ogrodu, wymienioną w zezwoleniu, takie jak Pracownia Edukacyjna oraz Działy Tematyczne. 

§ 4

Organami ogrodu są:

  • Kierownik Ogrodu
  • Rada Ogrodu Botanicznego.