Ogród Botaniczny

Rada Ogrodu Botanicznego

Rada Ogrodu Botanicznego UKW (zwana dalej Radą) jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony, zagospodarowania i działalności Ogrodu Botanicznego (zwanego dalej Ogrodem) działającego w Instytucie Biologii Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (zwanego dalej Instytutem).

Do zadań Rady należą w szczególności:

  • wydawanie opinii lub uchwał w sprawie zasad zagospodarowania terenu Ogrodu, w tym projektowanych nasadzeń, infrastruktury technicznej; opiniowanie projektów inwestycyjnych;
  • opiniowanie zasad udostępniania terenu Ogrodu Botanicznego dla celów naukowych, dydaktycznych i rekreacyjnych.

Członków Rady powołuje Rada Wydziału Nauk Przyrodniczych na wniosek Kierownika Ogrodu, spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Przyrodniczych oraz władz Wydziału i Uniwersytetu.

W skład Rady wchodzą Kierownik Ogrodu oraz Dyrektor IBŚ.

Do składu Rady mogą zostać włączeni także przedstawiciele władz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz jednostek zewnętrznych. Liczba członków Rady spoza WNP nie może przekroczyć 40% składu Rady.

Pierwszemu posiedzeniu Rady, do momentu jej ukonstytuowania, przewodniczy Dyrektor Instytutu.

Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu i jego zastępca.

Kadencja Rady trwa cztery lata.