Ogród Botaniczny

Informacje dla zwiedzających

Wyciąg z Regulaminu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2017/2018 Rektora UKW z dnia 29 marca 2018 r.) 

§ 10

 • Ogród, po uzgodnieniu z Kierownikiem, jest dostępny dla pracowników i studentów UKW w celach naukowych i dydaktycznych w ciągu całego roku w godzinach i dniach pracy obsługi Ogrodu.
 • W uzasadnionych przypadkach Ogród może zostać udostępniony do badań i działalności dydaktycznej także jednostkom spoza UKW. Udostępnienie Ogrodu następuje wyłącznie za zgodą Kierownika po wypełnieniu karty ewidencyjnej prac naukowo-badawczych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział IV

Zasady udostępniania Ogrodu Botanicznego UKW

(na podstawie art. 65. ust.3 ustawy o ochronie przyrody) 

§ 11

 • Wstęp do Ogrodu jest nieodpłatny.
 • Dzieci do lat 12 mogą przebywać w ogrodzie tylko pod opieką dorosłych.
 • Kierownictwo ogrodu zastrzega możliwość zamknięcia ogrodu przy niesprzyjających warunkach pogodowych: intensywne opady, burze, wichury, bądź przy stosowaniu zabiegów agrotechnicznych.
 • Szczegółowe terminy udostępniania Ogrodu ogłaszane są na tablicach informacyjnych corocznie przez Kierownika Ogrodu.

§ 12

Na terenie Ogrodu Botanicznego zabrania się:

 • Wjeżdżania wszelkimi pojazdami i rowerami za wyjątkiem wózków inwalidzkich.
 • Wprowadzania psów ( z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych) i innych zwierząt domowych.
 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 • Przebywania osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków odurzających.
 • Chodzenia nad kamiennymi tunelami.
 • Wykopywania, niszczenia, łamania i zrywania roślin.
 • Dewastacji budynków i elementów architektury ogrodu.
 • Niszczenia i przemieszczania wszelkich urządzeń trwałych i przenośnych (ławki, etykiety, głazy itp.).
 • Zaśmiecania terenu.
 • Zanieczyszczania zbiorników wodnych.
 • Płoszenia, chwytania i dokarmiania zwierząt.
 • Kąpieli i łowienia ryb.
 • Wszelkiego zakłócania ciszy.
 • Uprawiania sportów mogących przyczynić się do dewastacji ogrodu.
 • Rozpalania ognisk i stwarzania zagrożenia pożarowego.

Ponadto bez zgody Kierownika zabrania się:

 • Zbierania, zrywania owoców i nasion.
 • Urządzania imprez.
 • Stawiania obiektów, urządzeń i reklam.
 • Prowadzenia działalności handlowej.
 • Wykonywania fotografii i filmów dla celów komercyjnych.
 • Przebywania w ogrodzie po jego zamknięciu. 

§ 13

Postanowienia dodatkowe:

 • W ogrodzie należy zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu pod kamiennymi tunelami, w okolicy stawu i pasieki.
 • UKW nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Zwiedzający i korzystający z urządzeń i obiektów ogrodu ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy lub osób będących pod ich opieką.
 • Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień Regulaminu należy do Kierownika Ogrodu Botanicznego, innych pracowników UKW oraz ochrony i Straży Miejskiej.
 • Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności karnej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawach:
 • Kodeks wykroczeń
  • O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • O ochronie i kształtowaniu środowiska
  • O ochronie przyrody.