Ogród Botaniczny

Badania naukowe

Pozycja systematyczna taksonów, w tym szczególnie tzw. gatunków zbiorowych i innych taksonów blisko spokrewnionych.
Struktura biogeograficzna zmienności morfologicznej wybranych gatunków roślin.
Wpływ trzeciorzędowych i glacjalnych migracji i izolacji taksonów i populacji na ich zmienność i zróżnicowanie.
Ekologiczne uwarunkowania cech morfologicznych.
Zagadnienia ochrony flory i siedlisk przyrodniczych regionu kujawsko-pomorskiego.