Ogród Botaniczny

Rada Ogrodu Botanicznego

Rada Ogrodu Botanicznego UKW  jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony, zagospodarowania i działalności Ogrodu Botanicznego działającego na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W dniu 21.05.2021 roku Rada Naukowa Wydziału Nauk Biologicznych zatwierdziła skład Rady Ogrodu w osobach:

  • dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni  
  • dr hab. Andrzej Oleksa, prof. uczelni  – zastępca przewodniczącej Rady
  • dr Renata Hoffmann
  • dr Anna Jasińska, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku  – sekretarz Rady
  • dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. uczelni  – przewodnicząca Rady  


Do zadań Rady należą w szczególności:

  • wydawanie opinii lub uchwał w sprawie zasad zagospodarowania terenu Ogrodu, w tym projektowanych nasadzeń, infrastruktury technicznej; opiniowanie projektów inwestycyjnych;
  • opiniowanie zasad udostępniania terenu Ogrodu Botanicznego dla celów naukowych, dydaktycznych i rekreacyjnych.


Członków Rady powołuje Rada Wydziału Nauk Biologicznych na wniosek Pełnomocnika ds. Ogrodu, spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Biologicznych oraz władz Wydziału i Uniwersytetu.

Do składu Rady mogą zostać włączeni także przedstawiciele władz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz jednostek zewnętrznych. Liczba członków Rady spoza WNB nie może przekroczyć 40% składu Rady.

Kadencja Rady trwa cztery lata.