Ogród Botaniczny

Publikacje

Artykuły naukowe

Stokłosa N., Wilbrandt B. 2015. Nowe stanowiska gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum i gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. T. 71, z. 2: 122–128.

Głowska N., Frymark-Szymkowiak A., Wilbrandt B. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: wstępne wyniki badań. Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica. Ann. 20, Part 2: 371–381.

Wilbrandt B. 2011. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W: Encyklopedia Bydgoszczy. T. 1. W. Jastrzębski. (Red.). Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz: 310–311.

Wilbrandt B. 2005. Ogród botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W: Botanika w Bydgoszczy i Toruniu: z przeszłości i teraźniejszości. T. Załuski, M. Korczyński, L. Rutkowski (Red.). Oddział Toruński i Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Bydgoszcz: 87–88.

Korczyński M., Wilbrandt B., Majtkowski W., Majtkowska G. 2004. Rola kolekcji i ogrodów botanicznych w zachowaniu różnorodności biologicznej. W: Wycieczki geobotaniczne: region kujawsko-pomorski. E. Krasicka-Korczyńska, M. Korczyński (Red.). Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Bydgoszcz: 124–133.

Ratyńska H., Wilbrandt B. 2003. Pomnik Przyrody Arboretum w Bydgoszczy jako ostoja flory i zaplecze dydaktyczne. W: Flora miast. M. Korczyński (Red.). Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Leśny Park Kultury i Wypoczynku, Bydgoszcz: 153–163.

Wilbrandt B. 2001. Kłokoczka południowa Staphylea pinnata L. ochrona ex situ na terenie Arboretum w Bydgoszczy i w innych kolekcjach. Przegląd Przyrodniczy. T. XII, z. 3/4: 215–222.

Wilbrandt B., Marcysiak K. 2000. Ocena skuteczności pomnikowej ochrony przyrody na przykładzie Arboretum w Bydgoszczy. Przegląd Przyrodniczy. T. XI, z. 2/3: 57–64.

Prace popularno-naukowe

Waldon-RudzionekB. (Red.). 2021. Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych. 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Bydgoszcz, 17-18 czerwca 2021: 1–179.

Waldon-Rudzionek B. 2021.90 lat działalności bydgoskiego "Botanika", obecnie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W: Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych. 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową. B.Waldon-Rudzionek (Red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Bydgoszcz, 17-18 czerwca 2021: 27–36.

Kilińska B. 2021. Różnorodność gatunkowa grzybów wielkoowocnikowych w ogrodach botanicznych Bydgoszczy. W: Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych. 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową. B. Waldon-Rudzionek (Red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Bydgoszcz, 17-18 czerwca 2021: 164.

Marcysiak K., Studzińska P., Żychlewicz M. 2021. Struktura taksonomiczna, przestrzenna i wiekowa drzew w Ogrodzie Botanicznym UKW jako efekt zmian funkcji obiektu. W: Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych. 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową. B. Waldon-Rudzionek (Red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Bydgoszcz, 17-18 czerwca 2021: 133.

Sobieraj-Betlińska A., Twerd L. 2021. Dziko żyjące pszczoły (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) ogrodów botanicznych w Bydgoszczy. W: Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych. 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową. B. Waldon-Rudzionek (Red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Bydgoszcz, 17-18 czerwca 2021: 166.

Wójcik-Musiał M. 2021.Ogród Botaniczny UKW jako miejsce rozrodu i wychowu młodych oraz baza pokarmowa dla gatunków ptaków objętych ochroną z sześciu rzędów: Passeriformes, Piciformes, Columbiformes, Anseriformes, Coraciiformes i Charadriiformes. W: Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych. 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową. B. Waldon-Rudzionek (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Bydgoszcz, 17-18 czerwca 2021: 168.

Marcysiak K. 2019. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW). W: Ogrody botaniczne. Poznaj przyrodę województwa kujawsko-pomorskiego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy: 47–72.

Dombrowicz M., Jankowski A. 2013. Uniwersytecki Ogród Botaniczny w Bydgoszczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 1–84.

Materiały pokonferencyjne

Marcysiak K., Wilbrandt B., Mazur M., 2016. Bioróżnorodność w centrum miasta. Zawiłe dzieje Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kolekcje roślin użytkowych w świetle Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2020. Ogólnopolska Konferencja pod patronatem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, w ramach XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych. Koryciny, 13-16.06.2016: 18.

Wilbrandt B. 2008. Populus nigra "Italica" w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – efekt radykalnego cięcia starych drzew. Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego: historia, stan obecny i wizja przyszłości. W. Danielewicz. (Red.). Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szklarska Poręba, 25-27 czerwca 2008. Poznań, ProDruk: 305–307.

Wilbrandt B. 2007. Dendroflora Ameryki Północnej w Arboretum Ogrodu Botanicznego UKW w Bydgoszczy. Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. E. Kępczyńska, J. Kępczyński. (Red.). Streszczenia referatów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3-8 września 2007. Szczecin, Oficyna IN-PLUS: 41.

Waldon B., Wilbrandt B. 2007. Plant cover of the artificial pond in the Botanical Gardens of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz after 5 years. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Vol. 16a: 48.

Wilbrandt B. 2006. Dendroflora Dalekiego Wschodu w Arboretum UKW w Bydgoszczy. Bogactwo, różnorodność oraz ochrona dendroflory w parkach i lasach zachodniej Polski. W. Danielewicz. (Red.). Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Zielona Góra, 22-24 czerwca 2006. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań: 107–108.

Wilbrandt B. 2002. Żywiciele jemioły pospolitej typowej Viscum album subsp. album w Arboretum Akademii Bydgoskiej. Polskie kolekcje dendrologiczne i ich wykorzystanie. XXXIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych, Kórnik k. Poznania: 45–46.

Wilbrandt B., Bartczak A. 2001. Wybrane gatunki drzew i krzewów w Arboretum w Bydgoszczy. Arboretum Bolestraszyce, z. 8: 66.

Prace dyplomowe

Wójcik-Musiał M. 2019. Ptaki lęgowe terenu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Praca podyplomowa. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

Studzińska P. 2018. Struktura taksonomiczna i przestrzenna oraz zróżnicowanie wielkości drzew we wschodniej części Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Praca magisterska. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Żychlewicz M. 2018. Struktura taksonomiczna i przestrzenna oraz zróżnicowanie wielkości drzew w zachodniej części Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Praca magisterska. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Kilon D. 2011. Awifauna Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Praca licencjacka. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Gabryszewska A. 1998. Skład florystyczny kompleksowego pomnika przyrody – Arboretum. Praca licencjacka. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz.

Kłonowska A. 1996. Zmiany dendroflory kompleksowego pomnika przyrody „Arboretum” w Bydgoszczy. Praca licencjacka. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz.