Ogród Botaniczny

Informacje dla zwiedzających

Regulamin Ogrodu Botanicznego UKW został wprowadzony Zarządzeniem nr 44/2020/2021
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 stycznia 2021 roku.

Wyciąg z Regulaminu


Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

  1. Regulamin Ogrodu Botanicznego określa działalność Ogrodu Botanicznego UKW.
  2. Ogród Botaniczny jest ogrodem botanicznym w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody” albo ustawy uchwalonej w jej miejsce.
  3. Ogród Botaniczny podlega ochronie w celu zapewnienia jego prawidłowej działalności i rozwoju. Zakres ochrony określa w szczególności ustawa o ochronie przyrody.
  4. Ogród Botaniczny jest prowadzony w oparciu o zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (DLOPiKogiz-4210-686621/06/kl z dn. 27 lipca 2006 roku), zwane dalej „zezwoleniem”.


§ 2


Ogród Botaniczny stanowi teren o łącznej pow. 2,3294 ha (działka nr 12/1 o pow. 0,0060 ha i działka nr 12/2 o pow. 2.3234 ha) zlokalizowany
przy ul. Niemcewicza 2 w Bydgoszczy wraz
z kolekcją drzew i krzewów, infrastrukturą ogrodową i budynkami.Rozdział II. Struktura organizacyjna Ogrodu Botanicznego UKW
§ 3

  1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwany dalej Ogrodem, działa na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  2. W obrębie Ogrodu Botanicznego mogą być tworzone pracownie naukowe oraz pracownie związane z inną działalnością Ogrodu, wymienioną w zezwoleniu, takie jak Pracownie Edukacyjne oraz Działy Tematyczne.


§ 4


Organami Ogrodu są:

  • Pełnomocnik Dziekana WNB ds. Ogrodu Botanicznego
  • Rada Ogrodu Botanicznego